สาส์นจากคณบดี

 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  .... # 686

Details

เกี่ยวกับวารสาร

          วารสารรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์ เป็นวารสารวิชาการของคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง มีกำหนดเผยแพร่ราย 6 เดือน ฉ.... # 709

Details

จริยธรรมในการตีพิมพ์ผลงาน

  บทบาทและหน้าที่ของผู้นิพนธ์  (Duties of Authors) บทความที่ส่งมาให้พิจารณาตีพิมพ์ในวารสารจะต้องเป็นผลงานใหม่ ไม่เคยตีพิมพ์ที่ใดมาก.... # 303

Details

คำแนะนำสำหรับผู้แต่ง

คำแนะนำการเตรียมต้นฉบับบทความ

ส่งบทความออนไลน์

เพื่อเสนอขอตีพิมพ์บทความหรือสมัครเป็นสมาชิก

กองบรรณาธิการ

กองบรรณาธิการวารสารรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์

Contact Details

หน่วยส่งเสริมพัฒนาทางวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โทรศัพท์: 02-310-8281
Website : www.hurujournal.ru.ac.th, E-Mail : academic_hu@rumail.ru.ac.th
Developer : สถาบันคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

Online: 1
Today: 6
Yesterday: 134
All: 33448
© 2023  Ramkhamhaeng University All Rights Reserved